Software MyChoice BETAmyclogo

Čeká vás důležité rozhodnutí a nevíte jak správně učinit kompromis? Je pro vás obtížné vybrat vhodnou variantu např. při nákupu výrobků nebo služeb? Software MyChoice je univerzálním řešením ve světě kompromisů a je efektivním nástrojem využívající světově uznávané rozhodovací metody.
right

Aktuální verze programu 1.0.4.2

Aktualizováno 22.04.2010 (čtvrtek)

Hlavní změny stávající verze 1.0.4.2:

  • V programu byla provedena oprava chyby. Chyba způsobovala překrytí panelu menu a panelu s ovládacími prvky a znemožnila tak práci s programem
  • Opraveno ošetření chyby, která může vzniknout při určení Saatyho váhy a následném zobrazení tabulky zadání vah (dělení nulou)

Historie aktualizací

left
left

Neomezený počet variant

Při řešení rozhodovacích úloh nejste omezeni počtem posuzovanýh variant. Varianty resp. kritéria lze kdykoliv měnit, přidávat nebo promazávat.
left

Neomezený počet kritérií

Při klasifikaci kritérií mohou být hodnoty různého typu, dále mohou mít různou povahu nebo lze definovat jejich maximální resp. minimální hodnoty.
left

Správa projektů

Jednotlivé rozpracované projekty lze ukládat pro pozdější úpravy do vlastního formátu souboru. Projekty lze exportovat a sdílet či odeslat např. pomocí elektronické pošty.
left

Interaktivní zadávání hodnot

Program umožňuje interaktivní zadání hodnot jednotlivým kritériím. Program si poradí dokonce i se slovní interpretací hodnot např. skvělé resp. špatné, ano resp. ne, datum, čas, čísla apod.
left

Metody klasifikace kritérií

Program obsahuje poměrně široké množství metod (celkem 8) pro stanovení vah důležitosti jednotlivým kritériím uživatelsky přívětivou formou.
left

Metody klasifikace variant

Program obsahuje množství metod (celkem 13) pro hodnocení variant, které umožňují posuzovat široké množství rozhodovacích úloh a vybrat vhodnou kompromisní variantu.
left

BETA verze ZDARMA!

Beta verze tohoto software není zpoplatněna. Software v beta verzi můžete používat jak pro osobní, tak pro komerční účely ZDARMA!
left

Ostatní informace

Program je podporován na OS Microsoft Windows a nevyžaduje náročné parametry na hardware. Program snadno nainstalujete na PC a lze jej okamžitě používat.

Minimální konfigurace pro spuštění programu
Operační systém:Windows XP,2003 Server,Vista, 7
Omezení plné verze:Tento software není podporován na OS Windows 95,98,2000!
Min. konfigurace:CPU 300 MHz, paměť 128 MB RAM, zvuková karta
Plná kompatibilita:Windows XP, Vista, 7
Minimální rozlišení:1024x768
Typ software:Ekonomický - BETA verze vyžaduje pro spuštění internet
Typ licence:Plná beta verze
Status vývoje:ukončen vývoj software

Stručně o programu

Software MyChoice slouží pro výběr kompromisní varianty dle zadaných kritérií pomocí celé řady nejpoužívanějších metod rozhodování za jistoty. Ačkoliv problematika algoritmizace metod rozhodování je poměrně komplikovaná, bylo vytvořeno intuitivní prostředí programu, které bez hlubších znalostí problematiky umožňuje řešit i poměrně komplikované úlohy. Nutné však podotknout, že různé úlohy rozhodování obvykle vyžadují odlišné metody a postupy, proto nelze alespoň bez základních znalostí obecných postupů multikriteriálního rozhodování provést správné nastavení. Tento program tedy slouží pro poučené uživatele problematikou vícekriteriálního rozhodování.


Detailní popis funkcí programu

box_aut Každý projekt tj. rozhodovací úlohu lze vytvořit, uložit jako celek do jediného souboru a načíst pro pozdější editace. Program umožňuje posuzovat neomezené množství variant. Každou variantu lze opatřit barvou, obrázkem resp. popisem. Program umožňuje zadat neomezené množství kritérií s možností definice povahy hodnot, ideální / bazální varianty, jednotek, typu hodnot (slovně / číselně interpretovaná bodovací stupnice, čas, datum, ano / ne, desetinné číslo, celé číslo atd.). Kritériím lze definovat jejich aspirační úrovně a lze je dále členit do skupin pro metodu postupného rozvrhu vah. Váhy kritérií lze určit pomocí následujících metod: Metoda postupného rozvrhu vah, Bodovací metoda, Metoda pořadí, Metoda alokace 100 bodů, Metoda poměrných čísel, Metoda odchylkové stupnice, Metoda párového srovnávání, Saatyho metoda. Jednotlivé váhy se zadávají dle metod pomocí uživatelsky přívětivých prvků. Normování vah provádí program automaticky. Program zobrazuje paprskový graf dominance hodnot kritérií u zvolených variant zobrazující také teoretickou analýzu. Program v současné době podporuje tyto metody rozhodování: Vážené pořadí, Klasifikační metoda, Metoda váženého součtu WSA, Metoda nejlepších hodnot, Metoda průměrných hodnot, Metoda PATTERN, Metoda kvadrátu podílu, Metoda průměrné světové úrovně, Metoda TOPSIS, Konjunktivní metoda, Disjunktivní metoda, Saatyho metoda AHP (1 expert), Electre I. Po výběru kompromisní metody je zobrazeno celkové pořadí, sloupcové grafy hodnocených variant a podrobná tabulka zahrnující dílčí resp. celkový užitek, normované váhy, nejlepší, nejhorší a průměrné hodnoty kritérií u všech variant. Nastavení programu umožňuje nastavení preferencí, vytvoření vlastních stupnic (slovně resp. číselně interpretující hodnotu kritéria) pro bodování v Saatyho resp. klasické metodě. Nejpoužívanější stupnice jsou součástí programu.

Poznámka

Program je stále v testovací beta verzi a mohou se vyskytovat v programu chyby. Pokud v programu naleznete jakoukoliv chybu, přímo přes program můžete kontaktovat autora programu. Přímý kontakt na autora software naleznete také v sekci kontakt na těchto stránkách.

Náhledy obrazovek
Klepněte pro zvětšeníKlepněte pro zvětšení
Klepněte pro zvětšeníKlepněte pro zvětšení

center

Dostupné metody hodn. kritérií
Metoda postupného rozvrhu vahMetoda je vhodná, je-li soubor kritérií nesourodý a větší až velký, pro které by se obtížně určovalo pořadí kritérií. U této metody se hodnotí nejen jednotlivá kritéria, ale celé skupiny kritérií pomocí normovaných vah.
Bodovací metodaSubjektivní, ale nejjednodušší metoda. Každému kritérii přiřadíme daný počet bodů. Body mohou být slovně interpretované pro snadné a rychlé stanovení vah. Doporučuje se pouze zkušeným rozhodovatelům. Metoda použitelná často u nesouměřitelných kritérií.
Metoda pořadíJednotlivá kritéria se seřadí dle preference pořadí. Pokud mají kritéria stejnou váhu označíme obě kritéria stejným pořadím, program upraví pořadí pro správný výpočet. Nevýhodou je, že metoda pořadí nepostihuje eventuální rozdílnost v intenzitě důležitosti jednotlivých kritérií.
Metoda alokace 100 bodůTato metoda se také nazývá Metfesselova alokace. Za účelem vyššího rozlišení stanovení vah lze použít metodu alokaci 100 bodů. Rozsah těchto 100 bodů lze samozřejmě chápat jako procentní. Tato metoda je velice rychlá, ale výsledek bývá silně subjektivní.
Metoda poměrných číselTuto metodu lze velmi dobře využít jsou-li velké rozdíly v důležitosti kritérií. Kriréria hodnotíme tak, že vybereme nejméně důležité kritérium a porovnáváme jednotlivá kritéria s tímto nejméně významným kritériem a vymezíme kolikrát je dané kritérium významnější než nejméně významné.
Metoda odchylkové stupniceU této metody oklasifikujete jednotlivá kritéria koeficienty <1 - počet kritérií>. Nejméně důležité kritérium označte koeficientem 1. Nejvýznamnější kritérium pak indexem rovném počtu kritérií.
Metoda párového srovnáváníTato metoda zvaná jako metoda porovnání ve Fullerově trojúhelníku. Váha důležitosti se u této metody určuje pomocí srovnávání preferenčních vztahů dvojic kritérií. Tato metoda je vhodná je pro větší počet kritérií a snižuje subjektivní chyby rozhodovatele.
Saatyho metodaMetoda je vhodná, je-li soubor kritérií nesourodý a větší až velký, pro které by se obtížně určovalo pořadí kritérií. Váhy se nejprve určují skupinám kritérií a až poté jednotlivým kritériím.

Dostupné metody hodn. variant
Vážené pořadíU bodovací metody jsou varianty rozděleny podle počtu bodů, které byly rozděleny mezi všechna kritéria. U bodovací metody jsou varianty rozděleny podle počtu bodů, které byly rozděleny mezi všechna kritéria.
Klasifikační metodaTato metoda vychází z bodovací metody a používá se v manažerské praxi již dlouhodobě. Tato metoda se také nazývá metoda vícekriteriální utility.
Metoda váženého součtu WSAVyjadřuje užitek, užitečnost určité hodnoty kritéria nebo varianty s ohledem na představy hodnotitele. Cílem je změnit hodnoty kritérií na bezrozměrnou veličinu.
Metoda nejlepších hodnotMetoda se také nazývá metoda bazické varianty. Tato metoda se používá pro srovnávání výrobků a služeb. Mezi hodnotami kritérií je nalezena nejlepší hodnotu u variant s ohledem na typ kritéria (výnosová resp. nákladová).
Metoda průměrných hodnotSrovnávací bází je aritmetický průměr. Tato metoda počítá s průměrnými hodnotami kritérií u variant. Metoda je obdobná s metodou nejlepších hodnot.
Metoda PATTERNTato metoda byla vyvinuta v USA. Tato metoda počítá s nejhoršími hodnotami kritérií u variant. Metoda je obdobná s metodou nejlepších hodnot.
Metoda kvadrátu podíluTato metoda byla vyvinuta v Německu. Vztah mezi variantou a porovnávanými variantami je dán kvadratickou funkcí. Metodou se eliminují záporné standardizované hodnoty.
Metoda průměrné světové úrovněPro standardizaci hodnot se používá geometrický průměr hodnot kritérií při hledání kompromisní varianty. Vybrána je varianta nad úrovní světové úrovně nebo na její úrovni.
Metoda TOPSISTechnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Metoda je založená na principu minimalizace vzdálenosti od ideální varianty. Cílem metody je najít variantu, která se blíží ideální a zároveň nejdále od bazální varianty.
Konjunktivní metodaPro tuto metodu jsou podstatné definované aspirační úrovně kritérií a kardinální ohodnocení variant podle jednotlivých kritérií. V případě konjunktivní metody připustíme pouze varianty splňující všechny aspirační úrovně. Zde je nutné dát si pozor na přísnost aspiračních úrovní.
Disjunktivní metodaPro tuto metodu jsou podstatné definované aspirační úrovně kritérií a kardinální ohodnocení variant podle jednotlivých kritérií. V případě disjunktivní metody připustíme pouze varianty splňující alespoň jednu aspirační úroveň. Zde je nutné dát si pozor na přísnost aspiračních úrovní.
Saatyho metoda AHP (1 expert)Metoda byla vyvinuta v roce 1980 prof. Saatym. Rozhodovací problém lze vyjádřit jako hierarchickou strukturu. Nejvyšší úrovní je cíl rozhodování resp. nejnižší posuzované varianty.
Electre ICílem této metody je rozdělit množinu variant na dvě skupiny, na efektivní a neefektivní varianty. Vhodným nastavením hodnot prahů preference a dispreference je vypočtena jednoprvková množina efektivních variant.


Novinky
left

Program MyChoice byl aktualizován dne: 22.04.2010 na verzi 1.0.4.2. Software nové verze je zde již k dispozici ke stažení. více informací

Datum: 22.04.2010, zdroj: dobesoft.cz


TOPlist