kroky Vrátit se zpět

Autoškola professional (dále jen software)

Licenční podmínky - pravidla bezpečného používání software
Výrobce software

Jan Dobeš Software Česká Republika.

Licenční podmínky zkušební verze

Pokud je software ve zkušební verzi, je počet uživatelů užívající software neomezený. Program může být volně šířen, ale pouze ve zkušební verzi! Zkušební verze software lze uchovávat na médiu o různém počtu. Software zkušební verze lze odkazovat na jiná místa (servery, FTP, apod) pouze za předpokladu souběžné aktualizace vzhledem k novým verzím. Jakákoliv neoprávněná publikace pozměněných zkušebních verzí či placených verzí software se zakazuje!

Licenční podmínky

Práva ke kopírování a používání plné verze software se řídí autorskými zákony a podmínkami výrobce software. V případě software plná verze dovoluje smlouva používání maximálně takového počtu kopií, kolik bylo zakoupeno licencí tohoto produktu. Počet licencí je uveden na faktuře (účetním dokladu). Software není přenositelný do jiného dalšího počítače, pokud není splněna podmínka o počtu kopií. Tato licence je vázána na `jméno a adresu` tzn. fyzickou nebo právnickou osobu. Důležitá poznámka! Počet kopií sdíleného software na síti, je roven počtu všech okolních umístění, na kterých je software spouštěn. Do celkového počtu kopií je započteno umístění na síti, ze kterého je software spouštěn.

Uživatel tohoto software se zavazuje a nesmí

Pořizovat kopie softwaru a dokumentace nad rámec vymezený touto licencí. Provádět zpětné rozbory, dekompilace. Není přípustné předat, šířit, pronajmout, půjčit, prodat, poskytnout sublicenci nebo jinak převést software, dokumentaci nebo jejich části, nebo práva udělená touto licenční smlouvou na jakoukoliv další osobu. Odstranit, pozměnit nebo zakrýt jakékoliv nápisy, etikety nebo značky ze softwaru nebo z dokumentace. Pro jakýkoliv účel software nebo dokumentaci upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo na jejich základě navrhovat nebo vytvářet odvozená díla. Použít jakékoliv zařízení, software nebo jiný prostředek s cílem obejít nebo odstranit jakoukoli formu ochrany proti kopírování použitou výrobcem tohoto software, nebo používat software s hardwarovým klíčem, autorizačním kódem, sériovým číslem nebo jiným zařízením na ochranu proti kopírování, které nebyly dodány výrobcem software. Autorská práva k softwaru, dokumentaci a průvodním materiálům a k veškerým vámi pořízeným kopiím náleží výrobci software. Neoprávněné kopírování softwaru nebo dokumentace nebo porušení výše uvedených omezení bude mít za následek automatické ukončení platnosti této licence.

Předplatné software

Po zakoupení nové licence k software, získává každý uživatel bez rozdílu zakoupené licence předplatné software na 1 rok zdarma ke všem zakoupeným licencím software. Počátek a konec platnosti předplatného období je uvedený na faktuře. Počátek předplatného začíná dnem splatnosti (faktura / účetní doklad) platby za licenci k software nebo dnem provedení tzv. upgrade (tj. pro kupující, kteří zakoupili licenci k software před 11.3.2008 a odsouhlasili na dálku novou podobu licenčních podmínek). Před nebo po ukončení platnosti předplatného období software, lze další předplatné na nové období software zakoupit za cenu uvedenou v ceníku na stránkách www.dobesoft.cz v aktuálním znění. V den potvrzení platby za předplatné, je kupující informován emailem s uvedením počátku a konce předplatného období. Jakákoliv aktualizace k software vydaná v předplatném období software, lze zdarma a výhradně elektronicky stáhnout z www.dobesoft.cz a instalovat bez ohledu na četnost nebo změnu ceny za licenci k software. Po ukončení platnosti předplatného období, má uživatel nárok na poslední rozdílovou aktualizaci vydanou před koncem nebo v den konce platnosti předplatného období software. Po ukončení platnosti předplatného období nezaniká licence k užívání software. Předplatné období nemusí nutně navazovat na předchozí předplatné období a lze jej proto zakoupit v libovolný okamžik i po uplynutí předplatného období bez ztráty jediného dne.

Omezení odpovědnosti

Autor nenese odpovědnost za nahodilé, zvláštní, nepřímé nebo náhodné škody včetně ušlého zisku, přerušení podnikání, ztráty dat, ublížení na zdraví nebo jakékoliv majetkové nebo nemajetkové újmy i pokud by byl autor informován o možnosti způsobení těchto škod.

Použití softwarového produktu

Softwarový produkt smí být použit jen v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a ostatní relevantní dokumentaci. Softwarový produkt není určen k nasazení ve vysoce rizikových prostředích, zejména v případě, že by jeho selhání přímo ohrozilo život nebo způsobilo rozsáhlou materiální škodu, zejména ve zbraňových a podobných systémech, systémech jaderných elektráren a podobných zařízení, zdravotnických a lékařských systémech, apod. Softwarový produkt smí být použit pouze na systémech, které odpovídají hardwarovým a softwarovým požadavkům. Použití softwarového produktu je také limitováno jeho dokumentací.

Ověření funkčnosti software

Všechny produkty Jan Dobeš Software mají zkušební verze programu, kterými lze plně otestovat funkčnost na počítačích, dále jen PC, kde bude software užíván. Každý uživatel má právo zdarma zkušební verzi stáhnout a nainstalovat, a software tak před zakoupením plně vyzkoušet. Zkušební limit je dán počtem spuštění nebo počtem dní, po který bude software plně funkční a pracovat bez omezení. Zkušební lhůta je stanovena dostatečně velká na to, aby uživatel mohl software plně vyzkoušet. Pokud však tato zkušební lhůta uživateli nevyhovuje (je pro něj příliš krátká), lze požádat výrobce software o navýšení lhůty, který max. do 3 dnů provede navýšení lhůty zkušební verze (žádost lze podat telefonicky nebo emailem, viz. kontakty). Kupující proto zakoupením software potvrzuje, že zakupovaný software ověřil na jeho počítačích včetně periferních zařízeních (tiskárny, scannery, apod.) a software pracuje s těmito zařízeními správně a způsobem odpovídající funkcím popsaných v dokumentaci (nápovědě). Výrobce tohoto software nezaručuje, že tento software bude pracovat na všech zařízeních správně, proto důrazně doporučujeme před zakoupením tohoto software na těchto zařízeních vyzkoušet pomocí zkušební verze, která nemá funkce pro vyzkoušení nijak blokované!

KROMĚ UVEDENÝCH VÝSLOVNÝCH OMEZENÝCH ZÁRUK VÝROBCE NEPOSKYTUJE A NABYVATEL LICENCE NEDOSTÁVÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ S NABYVATELEM LICENCE. VÝROBCE SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ POSKYTNUTÍ JAKÉKOLIV DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZA PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA TO, ŽE SOFTWARE BUDE PRACOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BEZ CHYB. VÝROBCE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU NEBO ODCIZENÍ SOFTWARU A NEBUDE POVINNÝ POSKYTNOUT ZA ZTRACENÝ NEBO ODCIZENÝ SOFTWARE ŽÁDNOU NÁHRADU S VYJÍMKOU ELEKTRONICKY POSKYTNUTÉ LICENCE, KDE MŮŽE NABYVATEL LICENCE ZÍSKAT REGISTRAČNÍ ÚDAJE ZPĚT. ZA ZAJIŠTĚNÍ SOFTWARU, REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ PŘED ZTRÁTOU NEBO ODCIZENÍM A ZA OCHRANU INVESTICE POJIŠTĚNÍM ČI JINÝM ZPŮSOBEM JE ODPOVĚDNÝ VÝHRADNĚ NABYVATEL LICENCE.

Odesláním objednávky, provedením upgrade software nebo instalací software souhlasíte s těmito licenčními podmínkami.

Licenční a obchodní podmínky software jsou platné od 11.3.2008.